Regulamin Serwisu Internetowego www.labsystem.pl

 

Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem" określa zakres i warunki sprzedaży towarów i usług w serwisie internetowym www.labsystem.pl należącym do firmy Labsystem s.c. E.Superata, M.Martini  z siedzibą w Krakowie, ul Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków , zarejestrowaną w CEDIG , NIP: 9451998229 i prowadzonym pod nazwą „ Labsystem s c”.

Sklep internetowy należący do Labsystem s.c. prowadzi następujące usługi :

1.sprzedaż produktów i usług znajdujących się w katalogu firmy na stronie www.labsystem.pl

2.przekazywanie i rozpowszechnianie informacji o produktach i usługach znajdujących się na stronie

www.labsystem.pl

 Rozdział 1

 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – przedsiębiorca, ( Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) oraz spółki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), który zawiera z Labsystem umowę sprzedaży. Klientem może być tylko przedsiębiorca.
 2. Usługodawca – Labsystem s.c.E.Superata, M.Martini z siedzibą w Krakowie , przy ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 945-199-82-29.
 3. Godziny robocze – godziny od 8:00 do 16:00 w dni robocze.
 4. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Konto (Konto Klienta) – to część serwisu internetowego w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcji wskazanych w Regulaminie.
 6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
 7. Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 8. Regulamin – to niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami-  regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.
 10. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
 11. Przedpłata -płatność dokonywana przez Klienta w przeciągu 3 dni od złożenia zamówienia  na konto internetowe wskazane na fakturze proformie-po otrzymaniu płatności Klient otrzymuje fakturę zaliczkową, jeśli dostawa wydłuża się powyżej 7 dni od daty złożenia zamówienia .
 12. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 13. Towar – to produkty i usługi znajdujące się w serwisie www.labsystem.pl. będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. Umowa sprzedaży – zostaje zawarta poprzez wypełnienie i złożenie Formularza przez Klienta (zamówienie) oraz zaakceptowanie tego zamówienia przez Labsystem s.c.
 15. Zaakceptowanie zamówienia przez Labsystem s.c. następuje przez rozpoczęcie realizacji zamówienia  w terminie 3 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 16. Zamówienie – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 17. Zapytaj o cenę- to możliwość wysłania poprzez serwis zapytania o cenę na wybrany produkt, który nie posiada w serwisie podanej ceny .
 18. Klient jest zobowiązany  przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowania praw autorskich oraz praw własności intelektualnej  Labsystem s.c. i producentów  produktów znajdujących się w niniejszym serwisie.
 19. Wysyłka towaru -towar wysyłany jest tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
 20. Cena towaru – cena znajdująca się przy wybranych produktach to cena netto , do niej należy doliczyć kwotę VAT . Cena produktu nie zawiera ceny kosztów transportu.
 21. Terminy realizacji – przez termin realizacji rozumie się termin dostawy rozpoczynający się od daty potwierdzonego przez Labsystem s.c. terminu zamówienia i w przypadku produktów jest różny w zależności od rodzaju towaru, producenta , cyklu produkcyjnego, stanów magazynowych i może wynosić od 7 dni do 8 tygodni .
 22. Usługi – usługi będące przedmiotem Umowy sprzedaży świadczone na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, w związku z dostawą Towarów w tym : montaż, przeglądy, walidacje .
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu „ www.labsystem.pl” określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

Rozdział 2

Ogólne zasady:

 1. Klient może zarządzać swoimi  danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (po rejestracji i zalogowaniu) lub poprzez kontakt na mail : info@labsystem.pl
 2. Powiadamianie o stanie zamówienia w Sklepie Internetowym (po rejestracji i zalogowaniu)
 3. Informacja o produktach nie wymaga rejestracji w sklepie internetowym
 4. Składanie Zamówień wymaga rejestracji i zalogowania
 5. Serwis internetowy Labsystem s.c prowadzi sprzedaż  wyłącznie dla  przedsiębiorców.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych osobowych oraz numeru telefonu potrzebnych do realizacji zamówienia .
 7. Labsystem s.c. może odmówić realizacji zamówienia jeśli istnieją wątpliwości co do danych osobowych i teleadresowych lub braku możliwości potwierdzenia złożonego zamówienia.
  Czas realizacji zamówienia wynosi minimum 7 dni roboczych w przypadku posiadania towaru w magazynie.
 8. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym poinformowany oraz o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, telefonicznie lub na podany adres e-mail.
 9. Produkty, w tym Urządzenia , które są realizowane na zamówienie nie podlegają zwrotom .
 10. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód sprzedaży w postaci faktury .
 11. Labsystem s.c. dołożył wszelkich starań aby dane techniczne i opisy produktów dostępne w sklepie były jak najbardziej dokładne i aktualne. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne informacje podane przez producentów produktów lub zmiany , które wprowadzane są przez producentów bez informowania nas o tym. Zdjęcia i rysunki przedstawiające produkty mają charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd produktów może się różnić.

 

Rozdział 3

Warunki techniczne

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy użyciu powszechnie stosowanych przeglądarek, a w tym :
 •  Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 •  Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
 •  Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

        2.Labsystem s.c. wykorzystuje pliki typu cookies .

 

Rozdział4

Warunki korzystania ze sklepu i serwisu www.labsystem.pl

 1. Umowa sprzedaży na odległość zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego i złożenia zamówienia .
 2. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 3. Umowa korzystania ze serwisu za pośrednictwem drogi elektronicznej zawierana jest w chwili wypełnienia formularza rejestracyjnego lub każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania  z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 7. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej będzie otrzymywał Newsletter. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając zwrotnego maila z oświadczeniem o rezygnacji z Newslettera.
 8. Labsystem s.c. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub zakłócenia wynikające z awarii  sprzętu komputerowego, urządzeń końcowych, systemów internetowych, serwerów itp. Zarówno po stronie Usługodawcy jak i Klienta.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnianie możliwości korzystania ze swojego konta innym podmiotom lub osobom trzecim.
 10. Labsystem s.c. zastrzega sobie możliwość zawieszenia, modyfikacji swojej oferty w serwisie bez uprzedzenia jak również zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności .
 11.  Klient, który dokonał Rejestracji może rozwiązać  umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie samodzielnie swojego konta Klienta lub składając taką dyspozycję do Labsystem s.c. drogą mailową -usunięcie Konta Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.
 12. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta . O rezygnacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji z 14 dniowym wyprzedzeniem .
 13. Usługodawca  może w każdej chwili zmienić, zmodyfikować lub wycofać  regulamin lub jego poszczególne punkty w przypadkach :
 • zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy
 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu
 • zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.

 Rozdział  5

Szczegółowy opis warunków zakupu produktów

 1. Klient w Sklepie Internetowym składając Zamówienie na  wybrane Produkty zawiera Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail od  Usługodawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o terminie dostawy .
 2. W przypadku urządzeń , Klient może anulować zamówienie w ciągu 3 dni od daty zamówienia- w innym przypadku jest to niemożliwe ze względu na rozpoczęty cykl produkcyjny urządzeń.
 3. Ceny Produktów podawane są w PLN i są cenami netto.
 4. Płatności za produkty odbywają się :
 • gotówką przy odbiorze
 • przelewem bankowym 14 dni –po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy
 • przedpłata –na konto wskazane w fakturze proformie
 1. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo przekazywana do Klienta mailem lub telefonicznie.
 2. Do realizacji zamówienia niezbędne są podstawowe dane w tym : nazwa firmy, osoba kontaktowa, nr. telefonu, mail.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Produktów w magazynie lub dostępności Produktów u producenta. W przypadku niedostępności Produktu lub niemożliwości zrealizowania Zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym
 4. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres  na terenie Polski. Koszty transportu kalkulowane są następująco:
 • Zamówienia do 500,00 PLN netto :25,00zł netto
 • Zamówienia powyżej 500,00 PLN netto : 0,00zł (opłaty nie pobiera się)-dotyczy artykułów jednorazowych.
 • Transport urządzeń jest kalkulowany indywidualnie w zależności od  zamówionego urządzenia
 1. Usługodawca dostarcza Produkty nowe i według jego najlepszej wiedzy bez wad.
 2. Sprzedawane produkty objęte są gwarancją producenta . Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby (kuriera) dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu Klient ma prawo do reklamacji produktu. Reklamacja będzie rozpatrywana pod warunkiem prawidłowo wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Labsystem s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 6. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 7. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 8. Jednocześnie składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Labsystem s.c. w celu realizacji zamówienia i na przetwarzanie tych danych, także w przyszłości, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mu prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania ich wykorzystywania, co będzie równoznaczne z niemożliwością składania przez Klienta zamówień w sklepie internetowym.
 9. Firma Labsystem s.c. zastrzega sobie prawo do:
 •            zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia ,
 •            przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych
 •            możliwości wycofania w każdym czasie produktów z oferty sklepu
 •            zmiany oferty w sklepie internetowym

 

Wszystkie postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem 15.02.2017 roku.